Dành cho học viên (Vietnamese)

Làm thế nào để trở thành một học viên

Học viên mới phải qua một cuộc thi kiểm tra xếp lớp . Chúng tôi muốn xếp bạn vào một lớp không quá dễ hay là không quá khó. Có 6 lớp Anh ngữ trình độ khác nhau

Bắt đầu lớp học, học viên phải:

  • Dự thi kiểm tra xếp lớp vào tháng 8 hay tháng 9 để bắt đầu lớp học vào tháng 9.

HAY LÀ

  • Dự thi kiểm tra xếp lớp vào tháng 12 để bắt đầu lớp học vào tháng 1.

Những kỳ thi kiểm tra xếp lớp

Ngày thi phải đến đúng giờ. Thời gian làm bài thi và ghi danh mất khoảng hai giờ đồng hồ.

Hãy bấm vào đây để xem thời khoá biểu của các kỳ thi kiểm tra xếp lớp.

Làm sao để ghi danh?

Học viên mới ghi danh tại nơi thi kiểm tra. Học viên cũ có thể ghi danh trên mạng hay là vào ngày học đầu tiên.

Những lớp học vào ngày nào?

Lớp học hai ngày mỗi tuần, vào buổi sáng hay buổi tối, từ giữa tháng 9 cho đến tháng 6.

Không có lớp học vào những ngày lễ hay những ngày mà trường tại Beaverton không có học. Không có lớp trong mùa hè.

Hãy bấm vào đây để xem lớp học, địa điểm và thời khóa biểu.

Khóa học tốn bao nhiêu tiền?

Lệ phí phải trả một lần cho nguyên năm, từ tháng 9 đến tháng 6. $40 lệ phi cộng với $40 tiền sách.

Khi nào tôi có thễ bắt đầu?

  • Học viên mới có thể thi kiểm tra vào tháng 8 hay tháng 9 để bắt đầu lớp tháng 9

HAY LÀ

  • Thi kiểm tra vào tháng 12 để băt đầu lóp học tháng 1.